miércoles, 16 de abril de 2008

JORNADAS DE FORMACION-17-18-ABRIL-2008

FORMAZIO JARDUNALDIAK

ZERTIFIKAZIO-PROBAK BERRIAK, OINARRIZKO MAILA ETA TARTEKO MAILA, ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK BATERATZEKO SAIOAK

BILBO - APIRILA, 17 eta 18


APIRILAREN 17a

9:30 –10:00 Baterako saioa
Idatzizko eta ahozko adierazpeneko Probak administratzeko eta ebaluatzeko erabiliko diren
dokumentuen aurkezpena.
Aztertzaileen gidak.
Ebaluazio fitxak.
Proba idatziak administratzeko gida.
Ahozko probak administratzeko protokoloa.

10:00 –11:40 Gaitasun mailak finkatzen
Kurrikulua eta EEMBaren maila orokorrak
Deskriptoreak baliatuz.

12:00 – 14:00 Hizkuntz departamentuka lana
Aldez aurreko lana: idatzizko adierazpenen laginak (5 produkzio maila eta ataza bakoitzeko)
bidaliko dira ikastetxeetara.
Hizkuntza eta mailaka bilduko dira irakasle-zuzentzaileak ikasgela batzuetan eta besteetan.
20 irakasle-zuzentzaile gehienez taldeko.
Zuzenketak emandako datuen bilketa (koordinatzaile eta erredaktoreek).
Datuen azalpena (koordinatzaile eta erredaktoreek).
Eztabaida eta hausnarketa.

15:30 – 16:30 Hizkuntz departamentuka lana
Eztabaida eta hausnarketa eta ondorioak.

APIRILAREN 18a

9:30 – 12:00 Hizkuntz departamentuka lana
Ahozko adierazpena
Ahozko adierazpenen laginen entzuketa. 4 produkzio maila eta atazako.
Ebaluazioa: kalifikazioa, ebaluazio fitxak nola bete.
Datu bilketa eta azalpena. Koordinatzaile eta erredaktoreek.
Eztabaida eta hausnarketa.

12:20 – 14:00 Ondorioak.
Ebaluaziorako Batzorde Koordinatzailea eta galderak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JORNADAS DE FORMACIÓN


UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS NUEVAS PRUEBAS DE CERTIFICADO NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO

BILBAO - 17 y 18 ABRIL 2008

17 DE ABRIL

9:30 –10:00 Sesión plenaria
Referencia breve a los documentos que se utilizarán en la administración y en la
evaluación de las Pruebas de Expresión.
Escrita y Oral.

Guías para examinadores.
Fichas de evaluación.
Guía de administración de las pruebas escritas.
Protocolo de administración de las pruebas orales.

10:00 –11:40 Establecimiento de niveles
Currículo y Escalas globales del MCER
Trabajo con descriptores.

12:00 – 14:00 Trabajo por idiomas
Trabajo previo: corrección de muestras de producción escrita (5 muestras por nivel y por
tarea) que serán enviadas a los centros.
Reunión por idiomas y niveles en diferentes aulas. Grupos de 20 examinadores, máximo. .
Recopilación de datos de la corrección (coordinadores, redactores).
Exposición de datos: medias, mediana... (coordinadores, redactores).
Debate.

15:30 – 16:30 Trabajo por idiomas
Debate.
Conclusiones.

18 DE ABRIL

9:30 – 12:00 Trabajo por idiomas
Expresión Oral.
Escucha de muestras de producción oral .4 por nivel y por tarea
Evaluación: calificación, cumplimiento de fichas de evaluación.
Recopilación de datos y exposición. Coordinadores.
Reflexión y debate.

12:20 – 14:00 Conclusiones
Comisión Coordinadota para la Evaluación y preguntas.

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.